*ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Περιγραφή

ΑΕΝ / ΥΔΡΑΣ

Επικοινωνία

Τηλ.: 2298052208

email: aenydra@hcg.gr 

website: ΑΕΝ Ύδρας 

Ενότητες

Διαδικασία Συμπλήρωσης Εντύπων

Βήμα 1ο: Κατεβάζετε τo έντυπο που σας ενδιαφέρει.

Βήμα 2ο: Συμπληρώνετε όλα τα απαραίτητα στοιχεία, με πολλή προσοχή όπου χρειάζεται αιτιολόγηση χρήσης, θα πρέπει να είναι αναλυτική.

Βήμα 3ο: Στέλνετε το συμπληρωμένο ψηφιακά έντυπο στο e-mail της σχολής.

 

Χρήση για:

  • Πιστοποιητικό Σπουδών
  • Πιστοποιητικό Σπουδών με Aναλυτική Bαθμολογία
  • Πιστοποιητικό Στεγαστικού Επιδόματος
  • Πιστοποιητικό Αποφοίτησης  
  • Πιστοποιητικό Αποφοίτησης με Αναλυτική Βαθμολογία 

ΕΝΤΥΠΟ

Πληροφορίες:

  • Συμπληρώνεται και κατατίθεται από τους σπουδαστές/τριες, πριν από την έναρξη κάθε εξαμήνου.
  • Χωρίς την εγγραφή στο νέο εξάμηνο σπουδών η φοίτηση δεν ανανεώνεται.

ΕΝΤΥΠΟ

Πληροφορίες:

Συμπληρώνεται μετά το πέρας πέντε (05) εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία έναρξης του εκάστοτε εξαμήνου (αντί της αίτησης εγγραφής).

Συνήθης χρήση: τον Φεβρουάριο. Όταν για παράδειγμα, ένας/ μια σπουδαστής/ ρια, βρίσκεται ακόμα σε εκπαιδευτικό ταξίδι και δεν μπορεί να παραστεί στα μαθήματα ενώ έχει ξεκινήσει το νέο εξάμηνο σπουδών.

ΕΝΤΥΠΟ

Πληροφορίες:

  • Σπουδαστής ο οποίος επιθυμεί να αποποιηθεί το βαθμό προόδου, σε οφειλόμενα μαθήματα υποβάλλει δήλωση τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου προσδιορίζοντας το μάθημα ή τα μαθήματα στα οποία επιθυμεί την αποποίηση. Ο σπουδαστής έχει δικαίωμα να αποποιηθεί το βαθμό προόδου σε οκτώ (8) συνολικά οφειλόμενα μαθήματα μέχρι την απόκτηση του πτυχίου του.
  • Η αποποίηση του βαθμού προόδου γίνεται μία φορά και συνεπάγεται την οριστική απώλεια αυτού.
  • Στην περίπτωση της αποποίησης ως βαθμός του μαθήματος λαμβάνεται ο βαθμός της τελικής γραπτής εξέτασης.

ΕΝΤΥΠΟ

Ημερολόγιο