Ερωτήσεις Ελληνική Ναυτιλιακή Ιστορία
- Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2021 -

Οι ερωτήσεις είναι αναρτημένες στο maredu στα έγγραφα του μαθήματος και στο teams.